OIP Hradec Králové: Ochrana občana-zaměstnance ze strany státu před psychickým násilím v práci i ve společnosti – je dostatečná?

Sledování osudu některých konkrétních příběhů, podnětů nebo stížností z praxe bude asi tou nejlepší odpovědí na otázku položenou v záhlaví tohoto příspěvku. (Je ochrana občana-zaměstnance  před psychickým násilím v práci i ve společnosti  ze strany státu dostatečná? ) Máte-li v tomto směru již nějakou zkušenost či názor, nebojte se návštěvníky našich stránek jimi obohatit, poučit a inspirovat. Neochrání-li nás jiní, musíme se naučit, jak bychom se mohli chránit a bránit sami!

Příběh a další osudy podnětu pí Jany K. k situaci v Domově U Biřičky  Hradec Králové

Z korespondence …

Odpověď OIP Hradec Králové z 22.3. 2016 na naši žádost o poskytnutí informací: 

odpověď  dotazník1.str. dotazník2str.

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Komu: Oblastní inspektorát práce v Hradci Královém;   Odesláno: 4.3. 2016;

Žadatel: PhDr. Pavel Beňo, statutář Občanského sdružení Práce a vztahy se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3; IČO 26515008

Předmět žádosti: Doplnění informací k Vašemu sdělení  ze dne 18.1. 2016  a dalších informací o výsledcích kontroly  ve věci … (Č.j. 14416/8.50/15-3, spis.zn D8-2015-794)

Žádám tímto o doplnění následujících informací:

1. Kolik inspektorů vašeho úřadu věc šetřilo, jaké je jejich vzdělání a jaké jsou jejich kompetence v oblasti posuzování šikany na pracovišti?

2.  Kolik osob šetřené organizace (Domov U Biřičky, Hradec Králové) bylo do šetření přímo zahrnuto?

3.  Jakého – standardizovaného či jiného – dotazníku bylo v šetření šikany na pracovišti použito?

Informace tohoto typu jsou důležité zejména proto, aby mohla být potvrzena objektivita a nezaujatost šetření Vašeho úřadu. Děkuji.

 Datum (4.3.2015) + podpis

Věc: Dotaz

Komu: Oblastní inspektorát práce v Hradci Královém;  Odesláno: 2.2. 2016;

Naše zpráva:     Dobrý den …
V kontextu Vaší odpovědi ze dne 18.1.2016 na žádost pí J. K. si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že se výsledky Vašeho šetření diametrálně liší od těch našich (viz http://civilcourage.cz/2016/01/manazerka-roku-v-socialnich-sluzbach-v-ocich-nekterych-spolupracovniku-vysledky-dotazovani/).

Z našeho pohledu považujeme za věc oboustranného zájmu vyjasnění těchto diskrepancí a opětovně Vás vyzýváme k diskusi či dialogu o této záležitosti.

S pozdravem
PhDr. Pavel Beňo, Práce & vztahy
Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3

 

18.1. 2016 Odpověď z inspektorátu …

18116odpov

22.12. 2015: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel:     Jana     Kirchbergerová  (vč. osobních údajů a kontaktních adres)

Předmět žádosti:    Doplnění informací k Vašemu dopisu o informacích o výsledcích kontroly ze dne 23.11.2015 (Č.j. 14416/8.50/15-3, spis.zn D8-2015-794)

Žádám tímto o doplnění některých informacích uvedených pod bodem č.2 výše uvedeného dopisu a sice:        1.  Jakého dotazníku inspektorky OIP při šetření šikany použily?   2. V jaké formě (kupř. písemně, anonymně, atp.) , na jakém místě či místech a v jakém termínu či termínech byl dotazník distribuován? 3. Kolika osob dotazník vyplnilo a podle jakého klíče byly tyto osoby vybírány a osloveny?

Informace tohoto typu jsou důležité  zejména proto, aby mohla být potvrzena objektivita a nezaujatost šetření Vašeho úřadu. Děkuji.

Datum +  Podpis

Odpověď OIP na podnět ke kontrole ze dne 3.8.2015

oiphk231115a1  OIPHK231115b

 

Věc: Podnět Jany K ke kontrole v Domově U Biřičky HK ze dne 3.8.2015

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Říční 1195    501 01 Hradec Králové

Stěžovatel: Jana Kirchbergerová + adresa …

V Hradci Králové dne 3. 8. 2015

Věc:
Podnět ke kontrole a nařízení odstranění nedostatků u zaměstnavatele Domov U Biřičky, IČ 00579033, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

1. Neoprávněné přeřazení na jinou práci
Na základě pracovní smlouvy ze dne 2. 7. 2012 jsem začala pracovat u svého zaměstnavatele jako všeobecná sestra v provozu třísměnném, s popisem sjednaného druhu práce uvedeném v náplni práce (viz příloha 1). Na základě dodatku č. 1/12 k pracovní smlouvě uzavřené dne 2. 7. 2012 došlo ke dni 1. 8. 2012 ke změně v bodě 1 – sjednaný druh vykonávané práce se změnil na všeobecná sestra v provozu jednosměnném, s popisem sjednaného druhu práce uvedeném v náplni práce (viz příloha 2). 1. 9. 2012 jsem obdržela nový popis náplně práce – všeobecná sestra oprávněná řídit (viz příloha 3). Od té doby pracuji jako staniční sestra. Další dodatky z roku 2013 a 2014 upravovaly pouze dobu trvání pracovního poměru, takže v současné době je můj pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou (viz příloha 4). Žádné další dodatky k pracovní smlouvě, žádnou novou náplň práce jsem do 20. července letošního roku neobdržela. 20. 7. 2015 si mne zavolala p. ředitelka Ing. Lusková, která mi sdělila, že mě odvolává z funkce vedoucí oddělení s odkazem na § 73 ZP pro ztrátu důvěry, s tím, že mi to dá písemně druhý den. Domnívám se, že podle § 33 odst. 3 ZP není funkce vedoucí oddělení (staniční sestra) předmětem jmenování (a tudíž i odvolání), nýbrž změnou pracovního poměru. Písemně tuto změnu nemám, ale vzhledem k tomu, že práci staniční sestry vykonávám od 1. 9. 2012, tímto došlo ke změně pracovní smlouvy (§ 20 ZP: „Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah). Utvrdil mne o tom i další postup p. ředitelky Ing. Luskové, protože následující den mi nepředložila odvolání z funkce, nýbrž dohodu o změně pracovní smlouvy ze dne 2. 7. 2014, kterou jsem odmítla podepsat ´- tuto dohodu uzavřít (viz příloha 5) a tuto dohodu se všemi dalšími doklady vrátila. Místo toho jsem obdržela pouze novou náplň práce a platový výměr (příloha 6), s tím, že 3. 8. 2015 mám nastoupit na přízemí jako všeobecná sestra v jednosměnném provozu. V pátek 24. 7. 2015 jsem p. ředitelku Ing. Luskovu písemně (elektronickou poštou) informovala o tom, že s jejím postupem nesouhlasím a shledávám své přeřazení za neoprávněné. Odpověděla mi rovněž písemně (elektronickou poštou), že její postup je naprosto v souladu se zákonem. Tento dopis je veden v osobní rovině, považuji ho za šikanu mé osoby (viz příloha 7). Od tohoto okamžiku jsem byla pod neustálým psychickým nátlakem, nebyla jsem zvána na pracovní porady, přestala jsem dostávat informace týkající se mé práce, nebyla jsem informována, že byla propuštěna má podřízená, nebo, např. že byla přijata nová zaměstnankyně. To vše mělo za následek mé naprosté psychické vyčerpání, takže jsem v současné době v pracovní neschopnosti.

2. Šikana na pracovišti
Šikanou na pracovišti jsou postiženi všichni zaměstnanci, nejenom já. Všichni zaměstnanci jsou neustále zastrašováni, ponižováni, zesměšňování, je jim zasahováno do jejich soukromí.
Z pozice ředitele nařizuje p. Ing. Lusková účastnit se akcí, které organizuje pro management v době pracovního volna – společné grilování, večeře, koupání ….(viz příloha č. 8). Kdo se neúčastní, není loajální, není žádoucí zaměstnanec.
Oslavy 50. výročí založení DD se dotkly širšího okruhu zaměstnanců: nebyly zajišťovány přesčasovou prací zaměstnanců, ale zaměstnanci kuchyně si po skončení pracovní doby museli jít odpíchnout a potom až do večerních hodin připravovali pohoštění pro pozvané hosty p. ředitelky. Společnost pozvaným hostům jsme byli nuceni dělat my, vedoucí pracovníci. Dle zasedacího pořádku sestaveného p. ředitelkou jsem byla nucena usednout k Mudr. Svobodovi. Ředitelka mi dala pokyn, abych s Mudr. Svobodou vedla konverzaci. Ten člověk mi byl velice nepříjemný už od pohledu. Mudr. Svoboda mě začal obtěžovat ve smyslu určitých návrhů. Chtěl, ať mu např. pofoukám zranění na ruce, ať si s ním dám pivo, odpověděla jsem mu, že jsem v práci a nemohu pít alkohol, řekl mi nadřazeně, že mi napíše propustku, přesto jsem odmítla a dala jsem si nealkoholický nápoj. Po té mě dále obtěžoval svými návrhy, kdy mi nabízel pozvání na večeři. Což jsem samozřejmě také odmítla. Když odcházel, plácnul mě přes zadek, proti čemuž jsem se ohradila. Bylo to na chodbě, kde byli 2 svědkové: Lenka Šilinková (skladnice) a pracovník z kuchyně Lukáš Janouch. Paní ředitelka toto sexuální obtěžování vyhodnotila jako moji nespolupráci (tudíž jsem neloajální) a vrchní sestra Holanová mi řekla: „Jano, víš co má doktor Svoboda peněz?!!!“ Sestře Holanové jsem odpověděla, že s Mudr. Svobodou může jít na večeři sama, když je tak výborně finančně zajištěn.
Příkladem zesměšňování a ponižování je moje pracovní hodnocení za rok 2014 (viz příloha č. 9), které vypracovala vrchní sestra Holanová. Toto hodnocení vypovídá i o tom, jakým způsobem pracuje management Domova u Biřičky. Hodnotil mne člověk, který nastoupil do Domova v únoru 2015.
Dalším příkladem šikany je odvoláné mne a staniční sestry Vobořilovou ze studií – vrchní sestra Holanová poslala SMS, že máme okamžitě přijet do práce, jinak máme absenci – po našem příjezdu do Domova zde probíhaly bujaré oslavy a bylo nám sděleno, že to byla legrace, paní ředitelka se smála a sdělila nám, že jenom chtěla ukázat ostatním, jak rychle přiběhneme, když ona chce, abychom tam byly.
Do svého osobního sporu s doktorem Barešem „zapojila“ zaměstnance Domova. Vydala zákaz zaměstnancům hovořit s tímto lékařem, což při mé práci i práci ostatních zdravotnických pracovníkú je nemyslitelné. Když jsem se snažila paní ředitelce vysvětlit, že bych tím ohrozila život a zdraví klientů Domova, obvinila mě z konspirativní spolupráce s doktorem Barešem, a tudíž jsem opět neloajální. Dokonce zakázala pracovníkům v sociálních službách vstup na inspekční pokoj v době, kdy lékař provádí vizitu. (Sestry se nemohou jít napít, umýt a vydezinfikovat si ruce atd.)
Ve zdravotní péči upřednostňuje nového lékaře, doktora Kropáčka, doktora Bareše se snaží jakýmkoliv způsobem (i nátlakem) připravit o pacienty a využívá k tomu zaměstnance Domova. Když se proti takovému nátlaku na klienty ohradila sestra Vychánková, paní ředitelka jí odpověděla, že pokud se s tímto neztotožňuje, nemůže v Domově pracovat.
„Komu se to nelíbí, nemůže tady pracovat“ – tímto každodenním zastrašováním zaměstnaců si paní ředitelka vynucuje plnění svých příkazů. A kdo se nelíbí jí, ten v Domově rovněž pracovat nemůže. Toto se netýká pouze mne. Po jejím nástupu do funkce došlo k mnoha uzavřeným dohodám o ukončení pracovního poměru, k dohodám o změnách pracovního poměru, které ve skutečnosti dohodami nebyly, zaměstnanci je podepsali pod nátlakem (např. Blanka Hanušová, Martina Černíková, ukázkovým příkladem je paní Jana Filipi, která v důsledku mobbingu nebyla schopna vykonávat svoji práci a paní ředitelka tuto šikanu na pracovišti „vyřešila“ přeřazením vysokoškolsky vzdělaného pracovníka z funkce sociální pracovnice na funkci vrátná – opět podepsána dohoda, „záhadná“ výpověď paní Vlasty Dunové – viz příloha č. 10) Já jsem první, která tuto dohodu nepodepsala.
Nadměrné a nepřiměřené kontroly zaměstnanců jsou na denním pořádku. Oobzvláště v nočních hodinách, kdy kontrolující (pracovník pověřený kontrolou nebo sama ředitelka) si zuje boty a v naprosté tichosti se „vplíží“ do inspekčního pokoje.
Pracovníci slouží na noční sami (na noční směnu, kde je na oddělení 64 klientů, připadá pouze jeden pracovník v sociálních službách, na celý Domov jedna všeobecná sestra na noční směnu – rozhodnutí p. ředitelky ) a nečekají, že se jim kdokoli objeví za zády, je to šok a je to i v přímém rozporu s BOZP.
Zaměstnanci kuchyně musí chodit ukazovat paní ředitelce, vedoucí sociální péče paní Lokvencové, nebo vrchní sestře Holanové jak připravili a nakrájeli každou svačinu, než ji vydají na oddělení.
Paní ředitelka kontroluje auta zaměstnanců (dokonce i kdyžstojí mimo areál Domova) a přehrabuje se jim v soukromých věcech.

3. porušování Zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů
Nevyplacení odškodného při pracovních úrazech (sl. Nela Janáková)
Docházka zaměstnanců – záznamy v knize příchodů a odchodů neodpovídají výkazům (nejméně 5 let). Zaměstnavatel zaokrouhluje na půlhodiny, což je v přímém rozporu se ZP ( zaměstnavatel je povinen uhradit i zlomy hodin nad rámec pracovní doby).
Čtečka na příchody a odchody – automaticky počítá a zaokrouhluje na půlhodiny. Je vůbec možné, když zaměstnanec má pracovní dobu např. od 7.00 hod. do 15.30 hod. – odejde-li např. V 15.55 hod., aby mu přesahujících 25 minut nebylo započítáno, a automaticky čtečka vyhodnotila pouze dobu od 7.00 do 15.30 hod zaokrouhlením směrem dolů.
Dodržování přestávek při vysokých teplotách (nad 34 st. C) musí být bezpečnostní přestávka v práci, a to každé 2 hod. – zaměstnavatel vůbec nedbá těchto nařízení a teplotu vůbec neměří Nedovedu si představit, jak to přežívají např. v kuchyni nebo prádelně.
.Špatné nastavení platových tříd u aktivizačních pracovnic v 8 platové třídě (Hynková, Janáková, Konířová, Langerová, Rémišová) v roce 2013 a zpětně. Zaměstnanci, kterým byla vyplacen vyšší plat, byli nuceni přeplatek vrátit.
Preventivní prohlídky – v roce 2015 několik zaměstnanců nemělo v pořádku preventivní prohlídky
„Stravovací povinnost“ – dravotnický personál na odděleních je nucen odebírat obědy i přesto, že nechtějí a nosí si svoje jídlo z domova.

Situace na pracoviští je opravdu naprosto neudržitelná, nikdo se nemůže řádně soustředit na práci, neustále mají všichni strach, co si zase p. ředitelka Ing. Lusková vymyslí, její příkazy jsou proti zdravému rozumu a všichni chodí do práce se staženými žaludky, mají zažívací potíže a obrovský stres. Někteří již raději ze strachu, že přijdou o práci, plní nesmyslnosti, které jsou jim diktovány a bojí se, co si nohsledi paní ředitelky na ně vymyslí, aby bylo koho šikanovat, hodně se schovalo do PN a někteří jsou opravdu psychicky na dně a jenom se klepou, kdy na ně dojde řada a skončí bez práce.

Podávám tedy tímto podnět k zahájení kontroly u zaměstnavatele Domov U Biřičky, IČ 00579033, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové.

Zároveň žádám o vyrozumění o výsledcích a závěrech kontroly; v jejím průběhu jsem spolu s dalšími zaměstnanci samozřejmě připravena poskytnout součinnost.

Jana Kirchbergerová

Přílohy:
1. Pracovní smlouva ze dne 2. 7. 2012, náplň práce, platový výměr, návrh na pracovní a platové zařazení
2. Dodatek č. 1/12 k pracovní smlouvě ze dne 1. 8. 2012, náplň práce, platový výměr, návrh na pracovní a platové zařazení
3. Náplň práce ze dne 1. 9. 2012, platový výměr, návrh na pracovní a platové zařazení
4. Dodatek c. 1/13, dodatek č. 1/14
5. Dohoda č. 1/15, náplň práce, platový výměr
6. Náplń práce k 1. 8. 2015, platový výměr
7. Dopis ředitelce Ing. Luskuvé ze dne 24. 7. 2015 a její odpověď
8. Nařízeni účasti na večeři v době pracovního volna
9. Hodnocení zaměstnance
10. Výpověď paní V. D.
11. Flash disk – nahrávky z provozních porad

Comments

 • Blanka Hanušová 02.04.2016 Odpovědět

  V každém případě má paní J. K. ve všem pravdu a je neskutečné, že se to „neřeší“, s podivem, co vše je v našem zřízení možné a tolerováno – spíš „přikrýváno“ ….neboť má paní ředitelka velké zastání (nebo „zastánce“ 🙂 ) na kraji!!! A co se šetření OIP týče – jistě že se liší od svými výsledky od ankety p. Beni, neboť k pohovoru s pracovníky OIP byli vybráni !předem! zaměstnanci svými vedoucími, kde tito byli přesvědčeni, že dotazovaní neřeknou nic zásadně negativního proti vedení z velké obavy z možné ztráty zaměstnání…bylo to pečlivě připraveno a „ošetřeno“…! To není můj názor, bylo mi to sděleno samotnými zaměstnanci, jak to proběhlo! Co dodat?!? 🙁

 • Eva 06.04.2016 Odpovědět

  Já v domově stále pracuji a mohu podotknout, že vše co se zde píše je pravda!!! Ředitelka Lusková se zaměstnanci neustále manipuluje a vyhrožuje jim…včetně vedoucích pracovníku Holanová.vrchní sestra, a ostatní vedoucí pracovníci Horáková, Růžičková, Vobořilová, Brandová, Schaferová, Lokvencová a sociální pracovnice.U pohovoru byli zaměstnanci, kteří byli na rozkaz ředitelky vybráni vedoucími pracovníky a bylo jich cca 10 ze 180 ti zaměstnanců :-))) Pomozte nám prosím…

 • Pája 06.04.2016 Odpovědět

  Dobrý den i já jsem stále zaměstnancem DUB a vše, co se tady píše je čistá pravda. Paní staniční J.K. byla jedna z mála, koho zajímali klienti a zaměstnanci z vedoucích pracovníků. Jelikož se neůčastnila dýchánek u ředitelky doma apod. Byla a stále je profesionál ve svém oboru, což se o ostatních pozůstalých říci nedá….:-(
  Vedení nezajímá ani personál ani klienti Chtějí si pouze nahrabat co nejvíc peněz…Špatně se tady pracuje a šikana od vedení tady nekomromisně je !!!

 • Pavel Beňo 06.04.2016 Odpovědět

  Dobrý den, milé dámy!
  Budete-li mít pocit, že jste sankcionovány za to, že jste zde vyjádřily svůj názor, dejte mi v každém případě laskavě vědět!
  Jinak budu počítat s dalším setkáním ve formě workshopu na téma „spokojenost zaměstnanců v DUB Hradec Králové.

  S díky za Vaši civilcourage a s pozdravem
  PhDr. Pavel Beňo, Práce a vztahy

 • Míša 07.04.2016 Odpovědět

  Inspektorát práce chrání zaměstnance ?To teda nevím, nevím dle toho, co se tady píše.Jsem zaměstnancem a vládne tady chaos a strach. Paní Jana píše v dopise na IP pravdu alespoň o čem vím. Vedení pod vedením ředitelky nás neustále šikanují, buzerují, ovládají a hlavně nás neustále udržují ve strachu.
  Zajímají je pouze vlastní a osobní výhody, zaměstnance rozeštvali a i kolektivy se rozpadly.Špatně se tady pracuje .Pokud se nezmění celé vedení nic se nezmění ani co do pohody klientů, cítí to, že zde není něco v pořádku.
  Už tady nezbyla žádná lidskost.Chtějí z nás udělat ovladatelné figurky a my se sebou necháme orat a vláčet, protože se bojíme o práci.Lidi vzchopte se, to nemáte už úctu ani sami k sobě?Nedělejte věci, které jsou proti vašemu přesvědčení, vždyť paní Jana za vás bojovala a vy stále mlčíte. Čekáte na zázrak ?

 • Stanislava Vychánková 11.04.2016 Odpovědět

  Vše, co bylo napsáno v několika článcích v Hradeckém deníku byla a stále je PRAVDA. Pravda, za kterou jsme všichni stáli a byli jsme šťastni, že ji někdo vyslovil za nás. Pravda, která se nehodila vedení, tak za pomoci KÚ byla potrestána redaktorka Veronika a my jsme zase jenom tiše přihlíželi. A OIP? Bez komentáře!
  Čeho se bojíme? Že příjdeme o práci? Ale o tu můžeme přijít tak jako tak, protože v ovzduší strachu, stresu, lži, beznaděje,…se to dlouho vydržet nedá.
  Všichni to víme a stále jen čekáme, že to někdo vyřeší za nás. Bojíme se své názory říkat nahlas, aby toho později nebylo zneužito proti nám. Jsme schopni o všem mluvit pouze mezi sebou, ale to přece k ničemu nevede?Jenom se prohlubuje vedením vytvořená atmosféra strachu a nejistoty, pracovní kolektivy pozbývají stability. Chceme ještě a můžeme vůbec za takových podmínek pracovat tak, aby se na konci na nás usmíval spokojený klient? Jsme to právě my, kdo by měl upozornit na nestandardní jednání celého managementu. Neohlášení, byť jen náznaku šikany je považováno za souhlas s tímto chováním.
  Přestaňme se konečně bát svobodně vyjádřit svůj názor, neboť na něj jako každý občan máme právo a s loajalitou nemá nic společného.
  Za svým názorem si stůjme a nepřestávejme si vážit sami sebe.

 • Petra 14.04.2016 Odpovědět

  Potvrzuji jako současný zaměstnanec, že vše, co se zde píše je pravda. Celý management v čele s ředitelkou Luskovou zaměstnance šikanují a diskriminují. Všichni se vzpamatujte a přestaňme se bát, my jsme nic neudělali a chceme jen v klidu vykonávat své poslání.Potvrzuji i slova, že to management má nestandardní jednání k zaměstnancům. Je trestuhodné chování managementu jak vůči nám, tak vůči bezbranným starým lidem, které jen vedení domova využívá ve svůj prospěch.Zastavit to můžeme my, věřte, že stále v jednotě je síla!!!

 • Peťule 17.04.2016 Odpovědět

  Stáňa a ostatní píšete správně-nebát se a ozvat-pokud možno všichni-ale kam????????? Zkoušeli jsme inspektorát práce, Kraj, odbory, určité soukromé subjekty,které se touto problematikou zabývají. Fraška na frašku. Div je, když někdo z oslovených zvedne obočí a řekne „no to je strašné“.Nikdo však nezvedne zadek, aby tu špínu a …. nechci říct co z našeho DD vymetl a vypráskal. Lituji seniory – rukojmí dnešních mocných 🙁

 • Děsím se ! 17.04.2016 Odpovědět

  Byla jsem svědkem, jak se vybírali „abonenti“ na „šetření soudružek z Inspektorátu práce. To byla komedie s hořkým nádechem. Ze stávajících zaměstnanců pouze Ti nejspolehlivější a nejloajálnější z loajálních – rozuměj paní ředitelce-kdo jí hlouběji vlezl do konečníku, byl vybrán, aby „inspektorkám“chválil náš domov a vychválili ho do nebe. za to dostali podrbáníčko po bradě od dokonalé paní ředitelky a dokonce je zvala na svačinku do ředitelny a podávala dobrůtky a kafíčka. Chtělo se nám zvrace. Jakou kvalifikaci a stavovskou čest mají zmíněné inspektorky. ze skoro 200 zaměstnanců se ptali vzorku aso 10 ks ředitelnčiných řitních rourek včele se slizem největším panem Synkem.

  • Pavel Beňo 18.04.2016 Odpovědět

   Dobrý den … pro vaši informaci si zde dovoluji publikovat zprávu, kterou jsem odeslal na adresu senátora Libora Michálka:

   Vážený pane senátore,

   v návaznosti na výhrady k činnosti (některých) inspektorů práce si Vás dovoluji upozornit na diskusi, která právě probíhá na naší webové stránce http://praceavztahy.cz/archives/ochrana-obcana-zamestnance-pred-psychickym-nasilim-v-praci-ze-strany-statu. Velmi bychom uvítali, kdyby jste tomuto tématu i nadále věnoval svoji pozornost.

   S pozdravem
   PhDr. Pavel Beňo, Práce a vztahy

 • Jana Hromková 17.04.2016 Odpovědět

  Vše co tu bylo popsáno, je pravda a podepsala bych se pod každé slovo Jany K. IP – škoda slov (proč se třeba nezeptali bývalých odborářů nebo odejitých zaměstnanců). Já jsem byla v rámci rozbíjení funkčích kolektivů přeřazena za podivných okolností na práci, kterou jsem nechtěla moc dělat, protože moje kvalifikace, celoživotní vzdělávání a praxe byla v jiném oboru. Ač jsem paní ředitelku opakovaně upozornila, že bych nadále chtěla pracovat tam, kam jsem byla přijata a kde mohu uplatnit svoje profesní znalosti a zkušenosti, nic platné. Drby ze soukromí, pošpiňování mojí rodiny a následně nervové deptání mě, až do úplného zhroucení a následné pracovní neschopnosti (v té době mi také náhle zemřel otec-prosila jsem, já naivka, paní ředitelku o pochopení-dnes se tomu směji, protože ta osoba soucit a pochopení nezná)…to byl postup, nejen u mě, jak zničit pracovníka s chutí pracovat pro seniory. Zničit, zdeptat,znemožnit a vyhodit.Mě ani vyhazovat nemusela, končila mi smlouva na dobu určitou, tak co 🙂 Po třech a půl letech ! Místo toho neustále přibírat nové a nové lidi, buď své známé nebo z ÚP,kteří se buď zapracují nebo nezapracují, záhy odejdou a přijdou další….to seniorům bezpochyby prospívá 🙂 Hnusné a smutné je to. Nechtěla bych být v kůži příbuzného, který je nucen dát svého blízkého do naoko supr zařízení, které sází stromy hrdosti na zahradě za účasti papalášů a pořádá akce, kde spolupracuje rozhlas, aby bylo tu genialitu domova hlavně VIDĚT – a na straně druhé pomalu nemá kdo ty klienty pomalu ani nakrmit a přebalit.Hlavně, že nejvyšší management pořádá karnevalové alkoholové dýchánky a kostýmech a často v pracovní době nebo v soukromí u paní ředitelky. To je profesně důležité, aby někoho osahával opilý movitý účastník akce nebo aby se mejdanilo již ve dvě odpoledne, kdy pracovníci v přímé péči makají a dle sdělení na FB p. řed. teče šampus proudem, přičemž ti co pracují jsou nazývány blbkami, pipkami, kravkami a lidmi k chovu a k tahu … další výraz špičkové inteligence a kvalifikovaného vedení. A jak si váží zaměstnanců :))….

  • S. Vychánková 17.04.2016 Odpovědět

   Ahoj Jano, máš pravdu a tak pro úplnost bych doplnila výrok naší „empatické managerky roku“:
   „Lidi do tahu nejsou a ti na chov jsou roztažený a nevyhoditelný ve jménu zákoníku práce. S takovými mám osobní zkušenost. Zoufalý stav.“

   A proč bychom se měli divit tomu, že o nás špatně mluví špatní lidé?
   Co dodat? Snad jen : „Každému, co jeho jest.“
   Stáňa

   • Jana Hromkova 18.04.2016 Odpovědět

    Stáni,děkuji,ač se mě to už více jak rok teoreticky netýká,prakticky jsem ve varu,kdykoli se dozvím další novinky.Správně říkáš-loajalita neznamená otrocky držet hubu a nemít vlastní názor,případně při tom ještě tleskat nadřízené,aby měla radost.Jen hlupák se nechává vychvalovat a vynucuje si falešnou loajalitu v ovzduší strachu,protože kdyby se ti podřízení nebáli o praci, o své rodiny,o zdravi …. neměl by tyran komu velet 🙂

 • Síma Lasocká 18.04.2016 Odpovědět

  V domově stále pracuji na dobu určitou a nevím, jestli zústat nebo si hledat jinou práci. Z toho co se tam děje a co se tady dozvídám jemi zle. Kdo jste neviděl, za shlédnutí stojí také yuotubko Manazerka roku v soc. sluzbách, to je k zblití, koho volí za manazery a za co to dostala?Za šikanu a ponižování?nebo za to, ze na klienty nemá nikdo čas ani náladu, protože se všeho bojíme ?A další ve vedení ? Připadáme si jako v polepšovně, kdykoli může přilítnout trest ani nevíme zaco.Do práce chodím se staženým žaludkem, beru léky a často je mi špatně, zvracím a jsem unavená, přenáším to i na své malé děti. Co s títím?Na toho pána jmenovaného v mynulem příspevku pozo!Má mnoho tváří!Ted uz se nebojím,kdyxž vidím,kolik vás tu je,tak se podepisuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *